DOCUMENTE NECESARE PENTRU EVALUARE

 

  Evaluare imobiliara

Acte necesare pentru evaluare proprietati imobiliare:

• Act de proprietate, încheiere de intabulare;

• Extras de carte funciară;

• Plan de încadrare în zonă;

• Plan de situaţie;

• Autorizaţie de construire / desfiinţare (daca exista);

• Certificat de urbanism;

• Memoriu tehnic arhitectură (daca exista);

• Memoriu tehnic rezistenţă (daca exista);

• Fişa bunului imobil;

• Releveu / nivel;

• Copie Certificat de înregistrare companie (in cazul societatilor comerciale).

 

 

Evaluare utilaje

Acte necesare pentru evaluare Masini, utilaje, echipamente, stocuri, obiecte de inventar, mobilier, mijloace de transport, licente, active necorporale distincte si tranzactionabile in mod individual:

• Act de proprietate – factură, contract vânzare-cumpărare (alt tip de act prin care s-a intrat în posesia bunului mobil);

• Documentaţie tehnică a utilajului/bunului mobil;

• Proiect tehnic, planuri, detalii tehnice;

• Autorizaţii de funcţionare emise de organismele abilitate;

• Certificat de înmatriculare;

• Carnetul de întreţinere al utilajului;

• Raport de expertiză tehnică a utilajului (dacă este necesar);

• Buletin de diagnoză emis de o unitate service autorizată;

• Deviz de reparaţii emis de o unitate de reparaţii autorizată;

• Copie carte de identitate client / Copie Certificat de înregistrare Fiscală (societăţi comerciale).

 

 

Evaluare intreprindere

Acte necesare pentru evaluare intreprindere:

 

• Actul de infiintare a societatii comerciale (actul constitutiv al societatii, conform Legii 31, cu modificarile ulterioare);

• O scurta prezentare a firmei (inclusiv istoric);

• Principalii indicatori economico-financiari ai societatii comerciale;

• Bilanturile contabile pentru ultimii ani , contul de profit si pierdere; politici contabile si note explicative (optional se poate cere si situatia cash-flow-ului net);

• Lista mijloacelor fixe la data de referinţa, pe suport electronic;

• Investitii in curs (suma platita, data platii);

• Documentele ultimului control fiscal;

• Ultimul raport al comisiei de cenzori;

• Situatia clienţilor – furnizorilor;

• Situatia stocurilor de materii prime, materiale, productie neterminata, produse finite si alte active curente.

• Previziuni privind activitatea societatii – Bugetul de venituri şi cheltuieli pe următorii 5 ani (daca exista);

• Lista propunerilor de investitii pe urmatorii 5 ani (daca exista).

• Concurenta – firme concurente;

• Titlurile de proprietate sau dovada dreptului de folosinta asupra terenului, planurile terenurilor si ale cladirilor;

• Situaţia creditelor contractate si a garantiilor constituite, gajuri, ipoteci;

• Situatia altor sarcini care greveaza activele de baza ale societatii detinatoare;

• Contractele de inchiriere, locatie de gestiune, concesiune si leasing;

• Contractele de asigurare incheiate, asigurari ale mijloacelor fixe şi personalului;

• Litigiile la data de referinta a evaluarii;

• Lista marcilor si brevetelor apartinand societatilor detinatoare si cele apartinand unor salariati ai firmei evaluate;

• Sisteme de asigurare a calitatii;

• Forta de munca utilizata, calificarea si competentele acesteia – numar de salariaţi pe categorii de varsta şi de pregatire;

• Alte documente legale sau cu caracter juridic pe care firma detinatoare le considera necesare sau utile pentru evaluarea in cauza, referitor la activele corporale sau necorporale, dotarea tehnica si nivelul tehnologic, deprecierea fizica si functionala, marca, vadul comercial, clientela, licente, calitatea produselor si serviciilor furnizate, elemente legate de personalul societatii si de concurenta, etc.